1. Bila je u Okjucinu jelna maska ca su je zvoli maska lupeska. Jelni su imali tu masku, a veće su ol nje imali sćete nego koristi. Corna je bila kako garbun. Bila bi ti u ocigled cagod ukrola. Poloce mliko iz pota na stolu, ukrode bukvu oli lignu, nacme sir i tako. A kal je nogun zabalos, dujde opet mjau, mjau kako da ni njezin posol.
 1. I tako to maska, a da ca će, kako će, da bi je vajalo destrigat. I sal ova famija, ca je imala tu masku, side oni za stolen i dogovoraju se ca će is otun maskun. Sal, znos kako je, ni nikomu drogo ubit masku, a netat je se ni lako. Jedon govori da bi je vajalo butat u vriću i olnit je digod daleko u busak, a drugi da nista ni ol tega, da će se maska vrotit. I palo njima na pamet da bi je vajalo olnit na Kamik. Toti je jedon skojic Kamik, ma ni pedeset metrih ol kraja defora Purta ol Okjucine. E, govore oni jedon is drugin da je tu pametno jerbo da maska neće priplivot do kraja, a tamo na Kamik je misih, gusćericih, imo ol cega zivit.
 1. I, kal je bilo, ćapali oni masku i is njun u gajetu. Isli oni na vesla pomalo na Kamik i iskarcali masku na Kamik. Largali se ol kraja, a maska ostala na Kamik.
 1. Isli oni dvinut priposte i, kal su tu uredili, dusli oni u Porat na kroj. A maska na kroj! U Porat! Mjau, mjau kako da ni njezin posol.
 1. E side oni sutradon za stolen – obidvaju i dogovoraju se ca će is otun maskun. Kako destrigat masku? Ni masku lako ubit, govori jedon, jerbo da maska imo sedan zivotih. E, ali vajo se netat ote maske lupeske. A kako?- Znote ca je, nasi, jo znon kako ćemo se netat maske lupeske.
  – Kako?
  – Lipo. Vezat ćemo njun kolo tarbuha slamu, izvezat spogen i uzeć. Mi   nećemo uzeć masku nego slamu. A hoće ona izgorit oli neće, tu je njezin posol.
  – E ova ti je pametna! Vajo njun napravit samor ol slame i uzeć slamu. – Olma su svi konfermali da je tu nojpametnije za se netat ote maske lupeske.
 2. I, kal je bilo, napravili oni samor ol slame maski. A bilo je to na lozje kal su lavurali i bil je toti jedon veliki plut ol smrica. Bili bi popri judi ubroli kite ol smrica i ispleli plut. A ti plut bil je radi slopa ol mora da more manje slopi lozje kal su fortunoli. I, ca govorimo, izvezali oni njuj tu slamu okolo stumka i nazegli. A lito je bilo, susa veliko, sve suho. I uzegli oni tu slamu. Ma kal je maska ćutila ogonj, zaletila se ona u plut, provukla se maska kroz plut, zadil oti nazezeni samor ol slame za plut, uzegal se plut, a maska skampa vija.
 3. I gori plut, ćapala ona suho trova okolo. Ku će tu izgosit?. E gose oni, gose, tarce niki doli po more, nose more, poliju, a ca će ti kal se ogonj rasiril. Gose oni tu, gose, a niki će ti:-Mi smo uzegli masku, a maska Okjucinu!
 4. I nikako su oni tu velikun mukun uspili izgosit. I kal su izgosili, onako umurni, zacadjeni ol dima, gredu doma. Oni doma, a maska pol stul. Kako da tu ni njezin posol.
 5. Jopet oni za stolen obo maski da prokleta bila, da vako, da nako, da je vajo destrigat. Kako? I domislil se je nojstariji u kuću kako ćedu se netat te maske lupeske.- Ovo vako, nasi. Ćapat ćemo je i butat ćemo je u vriću. Jedon ol vos mlajih olnit će masku u vriću do Jezera i tumbat će masku u Jezero.
 1. Toti blizu Okjucine je jelna velo jama, ne zno njuj se lna. Hitis stinju doli i ne cuje se. Toti su pri judi hitivali store bestije.- Somo znote, masku vajo istrest iz vriće neka pade doli, a vriću je grihota tumbat, vriću vajo donit doma. – U tu vrime vrića je puno vridila. U vriću se je nosilo trovu, gnjuj, kupilo rogoce, perusće, cukadele. Ol vriće bi se bil napravil skarpuc kal je dazjilo za se pokrit, na vriću bi se selo neka je teplo pol guzicu. A do vriće ni bilo lako duć. U tu vrime vrića je puno vridila.
 2. I, kal je bilo, pala tuka na jelnega da un olnese masku u Jezero. I, ni druge, ćapa on masku, buta je u vriću i vezi usće spogen. I gre on, gre tamo pul Jezera da će tumbat masku. Gre on puten i sve se misli ako maska imo sedan zivotih, ovo njuj jo gren vazest pena trećega!
 1. I dusal un do Jezera. Odrisil vriću pomalo pumnjun da mu maska ne skampo vonka. E, okrenil un vriću napuko i da će istrest masku u jamu, a maska ćutila dubinu pol sobon i po vrići uzbardo – zagrancala ga groncima, un se pristrasil i pustil i vriću i masku. Sve je islo u dubinu. Sve je u Jezero propalo – i maska i vrića.- A jesi je hitil? – pitaju ga kal je doma dusal.
  – Hitil son je, ma son hitil i vriću jerbo me je zagrancala kal je ćutila jamu.
  – A nesrićnja bila, i vriću non je ukrola, maska lupeska!

 

Kazivač: Tonko Božanić Gruje(Komiža, 1935)

coran – crn (1).

garbun – ugalj (1).

u ocigled – bez skrivanja (1).

zabalat – udariti nogom (1).

destrigat – riješiti se, osloboditi se (2).

netat se – osloboditi se, naći izlaz iz neprilike (2).

butat – staviti (2).

busak – šuma (2).

Kamik – otočić blizu uvale Porat na sjevernoj obali Visa (2).

skojic – otočić (2).

gusćerica – gušterica (2).

largat se – udaljiti se (3).

dvinut priposte – dignuti iz mora mreže stajaćice (jednostruke) (4)..

is otun maskun – s tom mačkom (5).

tarbuh – trbuh (5).

samor – samar (5).

olma – odmah (5).

konfermat – pristati, složiti se (5).

plut ol smrica – plot od granjabodljikavog smriča (6).

popri – u prijašnja vremena (6).

slop ol mora – sitne kapljice s koje se rasprskavaju pri udarcima valova o obalu (6).

more slopi lozje – kapljice mora nošene vjetrom padaju po vinogradu i ugrožavaju lozu.

fortunol – olujno more (6).

zadil oti nazezeni samor – zapeo taj zapaljeni samar (6).

skampa vija – bjež! (6).

ćapala suho trova – zapalila se suha trava (7).

umuran – umoran (8).

zacadjen – očađavljen (8).

stul – stol (8).

netat se – osloboditi se (9).

olnit – odnijeti (9).

tumbat – baciti (9).

toti – tu (10).

lno – dno (10).

hitit – baciti (10).

hitivali store bestije – bacali stare životinje (tovarnu stoku).

rogoc – rogač (10).

perusće – suho trulo lišće (10).

cukadela – korijen makije, tvrdo drvo dobro za ogrijev (10).

skarpuc – improvizirana kukuljica napravljena od vreće za zaštitu od kiše (10).

pala tuka na jelnega – netko je izabran kockom (11).

Jezero – naziv kraške jame u blizini Okjucine (11).

pena – tek (11).

pumnjun – pomnjivo (12).

skampat – pobjeći (12).

vonka – van (12).

uzbardo – gore, uvis.

zagrancat – zagrepsti (12).

gronci – kandže (12).