1. Bil je jedon Visković. A bil je velo glova, znos, oti Visković. Admirol je bil duzda mle­tar­skega. A imol je skver u Polu. Ma tu je bilo nose puno godisć kal je Dalmocija bila pol Venecijun.
 2. I ovi, ca govorimo, Visković, kako se je tukal protiv Turok, razumis, njemu duzd mletarski da će mu dat ca gul hoće, neka un izabere zemju koju će mu duzd poklonit za ono ca je un napravil u ratu protiv Turok.
 3. I, kal je bilo, opremil oti Visković galiju i oputil se un iskat teren po skojima. Dusal un na Vis. Gledo un skuj, lipi skuj, i da će puć brodon pul Komize. Ali, ca se je dogodilo, slabu vrime, puno slabu vrime ucinilo, dusla nevera iz ostra i un di će, kul će, vajalo je pojat. I un se armizol u Porat ol Okjucine. Dusla nuć i oni toti armizoni u Porat ol Okjucine. Ali tal jos ni bilo Okjucine. Un je dusal u pustu valu. Ninder nikoga.
 4. Ma budi se ovi Visković ujutro, gledo on, nevera pasala, lipu vrime, obonacalo, isteklo sunce, a un stoji na kuvertu i gledo, gledo u cudu, gledo cesmine. Busak gust, velike cesmine, ma znos koje su to cesmine bile. Govoril je pokojan otac da ih dvo covika nisu mogla opasot, a visoke barz deset-petnaste metrih.
 5. “Alavija”, govori on sonsobon, “alavija! Srića za neveru. Srića da nison isal pul Komize, da son dusal ovode do ovega okuca, srića za neveru da son olkril ovu blogo”. Un je imol skver u Polu i njemu je tu bilo za kolumbe ol brodih ca ih je grodil, a u tu vrime cesmina je bila po zloto jer se je na pole ol cesmine Venecija grodila.
 6. I tako Visković odlucil da neće puć daje, da je nosal ca je iskol i jovil un duzdu mletarskemu da je izabrol jelnu valu na Visu, blizu Komize. I duzd mu je tu olma odobril. A Okjucina je dobila ime po okucu, toti je jelna punta kojo se vidi iz komiske bonde, već vamo ol Kamika, i iz viske bonde. Zatu se i zove Okuc, Punta ol Okuca. I po temu Okjucina. A toti je i puntin, u Tihu, ca se i danas zove Viskovića puntin, po otemu Viskoviću iz Pole.
 7. I sal kal je Visković tu sinjol, otu Okjucinu, velike cesmine, isal un u Polu i oparćol se za organizirat posol, za pocet sić ote cesmine. E, ma pri je vajalo ugrodit kulu. Nojpri je vajalo ugrodit kulu za se moć bronit ol gusarih. U tu vrime su napadoli gusari, ubivali, pjaskali, bilo je svega. Znos, u ona vrimena.
 8. I opremil Visković galiju za puć pul Visa. A jelnu masku je imol na brodu, jelnu cornu masku je imol. Pri su stori uvik deperali masku na brodu da njin se iz kraja ne ukarco koji mis. Pok je intriga. I tako je i ovi Visković deperol masku na brodu. Cornu masku.
 9. Vazel un mestre sobon na brud koji će grodit kulu i do nje olma crikvicu svetega Antunija. I jelnega velega kokota je vazel u kapuneru sobon. Kokota, jerbo u ono vrime kal su se dubli fundamenti, bil je taki obicoj, ubili bi kokota i glovu mu stavili u fundament. Tako su virovoli stori da je onda kuća cvarstjo, da se neće raspast, da će bit zivota, jerbo di kokot kukurice, toti nikur i zivi, toti je zivota. Meni je tu provjol i pokojan Frane Lestić, un mi je provjol da je njeguv otac na Svecu ubil kokota i u fundament butol glovu ol kokota kal su grodili kuću. Pri su stori u tu puno citali.
 10. I dusli oni u Porat ol Okjucine. Iskarcali se mestri, iskarcali oruje, a Visković nosal jelnu lipu misto, malo daje ol mora, ma jelnu kvarat od ure hoda, nonke, nosal misto di će ugrodit kulu i crikvu svetega Antunija. I ala, poceli oni lavurat, izdubli fundamente. Napravili japjenicu za jopno da imaju is cin grodit, otvorili petroru za stine brat. Poceli lavuri.
 11. Sal je duslo vrime da vajo kokota ubit za mu butat glovu u fundament. I Visković vazel sikiricu i osikal kokotu glovu.
 12. Ali ca se je dogodilo sal, skocila maska tega momenta i kondirito polbila glovu i utekla u busak. Oni za njun, a ona se pristrasila i vrog će je noć. Isću vamo, isću namo, ma ni te maske i ni je. Iznebilila maska is glovun ol kokota. I pozorla maska glovu ol kokota, a drugega kokota ni. I ca ćemo sal?, misle se oni, ca ćemo sal? Posol ne smi fermat. Toti su judi, toti su mestri, toti je impenjono toko svita. I Visković, ca će, kako će, odlucil Visković da se grodi fundament bez glove. Bez glove ol kokota.
 13. I ugrodili oni kulu, ugrodili crikvu. Dovel ovi Visković tamo iz teraferme jude za sić busak. I tako je pocel zivot u Okjucinu, u otu valu di je Visković onega jutra posli nevere vidil busak ol cesminih.
 14. A maska, e maska, posli nikega vrimena vrotila se na brud. Gledo je oti Visković: «A nesrićnja bila, a vroga pozorla, prokleto lupesko, boje da si cilega kokota ukrola nego glovu!»
 15. A ona kako da to ni njezin posol. Maska lupeska!

 

Kazivač: Dinko Božanić Pepe (1920 – 1994)

Okjucina – selo na sjevernoj obali otoka Visa, koje je do II. svjetskog rata imalo oko 300 stanovnika, a danas je nenastanjeno.

Visković – u usmenoj predaji ostao je upamćen kao utemeljitelj Okjucine; i danas postoji utvrđena kuća Visković i crkvica sv. Antuna koje je on podigao u 18. st. (1).

velo glova – fig. – pametan, ugledan čovjek (1)

mletarski – mletački (1).

nose – prije (1).

nevera – oluja (3).

ostar –  jug (3).

pojat – ukloniti se nevremenu, odustati od jedrenja (ili promijeniti smjer jedrenja) zbog vjetra u provu (3).

armizat se – usidriti se (3).

armizon – usidren (3).

ninder – nigdje (3).

pasat – proći (4).

obonacat – prestati puhati (4).

kuverta – paluba (4).

cesmina – česmina, dalmatinski hrast, tvrdo drvo koje se upotrebljavalo za brodske kobilice (4).

barz – možda (4).

alavija – dobro, izvrsno (5).

govori sonsobom – govori sam sa sobom.

ovode – ovdje (5).

okuc – istaknuta punta u moru (5).

blogo – blago, dragocjenost (5).

skver – brodogradilište (5).

kolumba – kobilica (5).

zloto – zlato (5).

pol – stup (5).

vala – uvala (6).

Kamik – hrid  na sjeverozapadnoj obali Visa, bizu uvale Zokamice (6).

bonda – strana (6)

puntin – manji rt (6).

sinjat – obilježiti, primijetiti (7).

ota – ta (7).

oparćat – pripremiti (7).

ugrodit – sagraditi (7).

pjaskat – pljačkati (7).

maska – mačka (8).

coran – crn (8).

deperat – upotrebljavati, koristiti se čime (8).

mestar – majstor (8).

intrig – neprilika (8).

kokot – pijetao (9).

kapunera – kokošinjac (9).

fundament – temelj (9).

obicoj – običaj (9).

cvarstji – čvršći (9).

nikur – netko (9).

provjat – pričati (9).

Svetac – otočić Sveti Andrija, 13 milja udaljen od Visa prema zapadu (9).

butat – staviti (9).

citat – vjerovati u nešto, držati do nečega (9).

oruje – oruđe (10).

kvarat od ure – četvrt sata (10).

nonke – niti (10).

ala – ajde (10).

lavurat – raditi (10).

japjenica – peć za vapno (10).

is cin – čime, s čim (10).

petrora – kamenolom (10).

lavur – posao, rad (10).

kondirito – bezobzirno, s osjećajem prava (12).

polbit – zgrabiti, ukrasti, oteti (12).

busak – šuma (12).

vamo – ovamo (12).

namo – onamo (12).

iznebilit – nestati (12).

pozorla – pojela, proždrla (12).

fermat – zaustaviti se (12).

impenjat – zaposliti, angažirati (12).

ugrodit – sagraditi (13).

teraferma – kontinentalna zemlja (13).

brud – brod (14).

pozdrit – proždrijeti (14).

lupeska – kradljivica (14)